Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2017 - 2018

Kế hoạch 2234 Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2017 - 2018.

Số kí hiệu 2234
Ngày ban hành 13/11/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 13/11/2017
Thể loại Kế hoạch
Lĩnh vực Giáo dục
Cơ quan ban hành Sở GD&ĐT
Người ký Khác

Nội dung

UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO


 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:             /SGDĐT-GDTrH

Lâm Đồng, ngày          tháng 11 năm 2017


KẾ HOẠCH

Tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh

Năm học 2017 – 2018

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018; Căn cứ Thông tư số 21/2010/TT-BGDĐT ngày 20 tháng 7 năm 2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Điều lệ hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp học phổ thông và giáo dục thường xuyên, Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017 – 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

- Công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi ở các trường phổ thông; góp phần tạo điều kiện để giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục (CBQLGD) thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về giảng dạy; tổ chức lớp học; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng dạy học;

- Góp phần triển khai các phong trào thi đua trong trường học; khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, CBQLGD tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các cơ sở giáo dục phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của toàn ngành;

- Hội thi là một trong những căn cứ để đánh giá thực trạng đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29/NQ-TW ngày 04/11/2013 tại Hội nghị Trung ương 8 khóa XI của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

2. Yêu cầu

- Hội thi được tổ chức theo các môn học được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên;

- Hội thi đảm bảo tính khách quan, trung thực, công bằng, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu giáo dục.

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC THI

Mỗi giáo viên dự thi sẽ thực hiện 3 phần thi sau:

1. Phần thi thứ nhất: Báo cáo sáng kiến kinh nghiệm hoặc kết quả nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng có đánh giá, xếp loại của lãnh đạo đơn vị (Hiệu trưởng hoặc Phó hiệu trưởng đối với giáo viên trung học phổ thông; Trưởng phòng hoặc Phó trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo đối với giáo viên tiểu học, trung học cơ sở; Giám đốc trung tâm đối với giáo viên giáo dục thường xuyên) trong thời gian 4 năm học gần nhất liền kề năm tổ chức Hội thi.

2. Phần thi thứ hai: Bài kiểm tra năng lực

- Hình thức thi: trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài là  90 phút.

- Nội dung kiểm tra gồm:

+ Luật giáo dục; Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trường trung học phổ thông (THPT) và trường phổ thông có nhiều cấp học; Chuẩn nghề nghiệp giáo viên THCS, giáo viên THPT;

+ Những hiểu biết về chủ trương, đường lối, định hướng đổi mới giáo dục và các nội dung chỉ đạo của ngành đang thực hiện;

+ Kỹ năng vận dụng kiến thức chuyên môn và xử lý tình huống vào giảng dạy.

3. Phần thi thứ ba: Thực hành giảng dạy 2 tiết trong chương trình giảng dạy tại thời điểm diễn ra Hội thi. Tiết học tham gia thi giảng là tiết học lần đầu tiên được giảng cho học sinh tại lớp học đó. Giáo viên được thông báo và có thời gian chuẩn bị cho tiết giảng trong thời gian ít nhất là 1 tuần trước thời điểm thi giảng.

a) Đối với giáo viên cấp Tiểu học (TH):

- Dạy 1 tiết của môn tự chọn và 1 tiết bốc thăm là môn Tiếng Việt hoặc môn Toán.

- Giáo viên dạy các môn: Âm nhạc, Mĩ thuật, Thể dục, Tin học, tiếng Anh được dạy 1 tiết tự chọn, còn 1 tiết bắt buộc do Ban tổ chức chỉ định.

- Tiết dạy được đánh giá theo mẫu phiếu đang sử dụng.

b) Đối với giáo viên cấp THCS và THPT:  

- Dạy 1 tiết do giáo viên tự chọn và 1 tiết bắt buộc do Ban tổ chức xác định bằng hình thức bốc thăm (hai tiết ở hai khối lớp khác nhau).

- Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá, việc đánh giá giờ dạy được thực hiện theo công văn 2559/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch dạy học và đánh giá, xếp loại giờ dạy theo định hướng đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh (Mẫu phiếu dự giờ và xếp loại giờ dạy gửi kèm).

- Riêng môn Giáo dục Quốc phòng An ninh áp dụng theo Điều lệ Hội thi giáo viên dạy giỏi môn học Giáo dục Quốc phòng An ninh cấp THPT toàn quốc lần II, năm 2017 ban hành kèm theo quyết định số 2240/QĐ-BGDĐT ngày 06/7/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Lưu ý: Chỉ những giáo viên đạt yêu cầu phần thi trước mới được tiếp tục dự thi phần sau.

III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, SỐ LƯỢNG VÀ HỒ SƠ DỰ THI

1. Đối tượng

  Đối tượng tham dự Hội thi là giáo viên đang trực tiếp làm công tác giảng dạy ở các trường TH, THCS, THPT, các trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX) trên địa bàn tỉnh.

2. Điều kiện

       - Giáo viên tham dự Hội thi cấp tỉnh phải hội đủ những điều kiện của giáo viên tham gia Hội thi cấp huyện, thành phố (đối với  giáo viên TH, giáo viên THCS, giáo viên giảng dạy Chương trình GDTX cấp THCS), cấp trường (đối với giáo viên THPT, giáo viên giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT), có giấy chứng nhận đạt giáo viên dạy giỏi cấp huyện 2 lần trong 4 năm trước liền kề (đối với giáo viên TH, giáo viên THCS, giáo viên giảng dạy Chương trình GDTX cấp THCS) và cấp trường 2 lần trong 4 năm trước liền kề (đối với giáo viên THPT, giáo viên giảng dạy Chương trình GDTX cấp THPT).

- Hội đồng thi đua các trường THPT, các trung tâm, các phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tuyển chọn trong số các giáo viên đủ điều kiện những giáo viên tiêu biểu trong phong trào giáo dục tại địa phương, được sự tín nhiệm của đồng nghiệp trong đơn vị và trên địa bàn, phát huy được tác dụng tại cơ sở và không có dư luận xấu để lập danh sách giáo viên của đơn vị tham gia Hội thi cấp tỉnh.

3. Số lượng dự thi của các đơn vị

          Số thành viên tham dự Hội thi cấp tỉnh của mỗi đơn vị được quy định như sau:

- Cấp TH: Các đơn vị phòng GDĐT Đà Lạt, Bảo Lộc, Đức Trọng, Di Linh, Lâm Hà, Bảo Lâm, Đơn Dương, mỗi đơn vị lựa chọn tối đa 10 giáo viên; các đơn vị phòng GDĐT Lạc Dương, Đam Rông, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Cát Tiên, mỗi đơn vị lựa chọn tối đa 05 giáo viên.

- Cấp THCS: Mỗi phòng GDĐT chọn tối đa 02 giáo viên/môn.

- Cấp THPT: Mỗi trường THPT chọn tối đa 01 giáo viên/môn.

- Các trung tâm GDTX: Mỗi trung tâm chọn tối đa 01 giáo viên/môn/cấp học.

4. Hồ sơ dự thi

- Hồ sơ dự thi của đơn vị gồm có:

+ Danh sách Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và các giáo viên TH đăng ký dự thi, bản có dấu đỏ, đồng thời gửi bản mềm qua email tại địa chỉ: phonggdth.solamdong@moet.edu.vn.

+ Danh sách Trưởng đoàn, Phó trưởng đoàn và các giáo viên THCS, THPT và Trung tâm GDTX đăng ký dự thi, bản có dấu đỏ, đồng thời gửi bản mềm qua email tại địa chỉ: phonggdtrh.solamdong@moet.edu.vn

+ Bản tóm tắt thành tích của giáo viên dự thi có xác nhận của lãnh đạo đơn vị.

+ Quyết định công nhận danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp trường; cấp huyện/thành phố theo quy định.

+ Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng và biên bản xếp loại của Hội đồng xét sáng kiến kinh nghiệm cấp trường (đối với THPT), cấp trung tâm (đối với trung tâm) hoặc cấp huyện, thành phố (đối với TH, THCS).

- Các đơn vị nộp hồ sơ đăng ký dự thi về Phòng Giáo dục Tiểu học và Phòng Giáo dục Trung học hạn cuối là ngày 30/01/2018 .

IV. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC HỘI THI

1. Thời gian và địa điểm thi:

- Thời gian tổ chức Hội thi cấp trường và cấp huyện phải hoàn thành trước ngày 15/01/2018.

- Thời gian và địa điểm Hội thi cấp tỉnh sẽ có thông báo sau (dự kiến cuối tháng 3/2018).

2. Kinh phí tổ chức Hội thi:

Kinh phí Hội thi thực hiện theo quy định hiện hành. Các đơn vị có thể chủ động huy động nguồn kinh phí xã hội hóa hỗ trợ thêm cho cuộc thi tại đơn vị.

V. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ CỦA GIÁO VIÊN DỰ THI

1. Giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi phải đạt các yêu cầu sau:

- Sáng kiến kinh nghiệm hoặc sản phẩm nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng đạt 6 điểm trở lên (thang điểm 10)

- Bài thi kiểm tra năng lực đạt từ 8 điểm trở lên (thang điểm 10).

- Các tiết dạy thực hành phải đạt loại khá trở lên, trong đó phải có ít nhất 1 tiết dạy đạt loại giỏi.

- Những giáo viên đã đạt giáo viên dạy giỏi môn Giáo dục Quốc phòng An ninh cấp THPT toàn quốc lần II năm 2017 được đặc cách công nhận là giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh môn Giáo dục Quốc phòng An ninh năm học 2017 – 2018.

2.  Điểm trung bình để xếp giải được tính bằng công thức:

- ĐTB = {Điểm SKKN hoặc báo cáo NCKHSPƯD + điểm thi năng lực + (điểm bài dạy thực hành tiết 1 + điểm bài dạy thực hành tiết 2) x 2}/6.

- Điểm cho mỗi giáo viên tham gia Hội thi là giá trị điểm trung bình cộng của các giám khảo.

3. Cơ cấu giải thưởng:

Cơ cấu giải thưởng của Hội thi sẽ được Ban tổ chức quyết định sau khi có kết quả Hội thi.

    Trên đây là Kế hoạch Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2017 - 2018. Đề nghị các đơn vị tích cực chuẩn bị, trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, cần báo cáo kịp thời về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng GDTH, Phòng GDTrH) để được hướng dẫn giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Phòng GDĐT các huyện, thành phố;

- Các trường, các đơn vị trực thuộc;

- Giám đốc, các Phó giám đốc Sở GDĐT;

- Các phòng thuộc Sở;

- Lưu: VT, GDTrH.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Trần Đức Lợi

 File đính kèm

VĂN BẢN MỚI

BÁO CÁO 01

CÔNG BỐ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG TRƯỜNG NĂM HỌC 2018-2019

Lượt xem:148 | lượt tải:43

2234

Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh 2017 - 2018

Lượt xem:879 | lượt tải:140

2107/SGDĐT-CTTT

Công văn số 2107/SGDĐT-CTTT ngày 27/10/2017

Lượt xem:368 | lượt tải:112

02-CV/UBH

Số:02-CV/UBH “V/v: Giới thiệu bệnh nhân nghèo được phẫu thuật miễn phí tại bệnh viên  Đa khoa Quốc tế Vinmec”.

Lượt xem:405 | lượt tải:0

2083/SGDĐT-TCCB

Công văn số 2083/SGDĐT-TCCB về việc hướng dẫn nâng lương hàng năm

Lượt xem:347 | lượt tải:104

HDSD_TRUONGHOCKETNOI

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRANG MẠNG TRƯỜNG HỌC KẾT NỐI

Lượt xem:391 | lượt tải:148

998

Hướng dẫn bổ nhiệm, xếp lương theo Thông tư số 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 của Bộ Nội vụ

Lượt xem:475 | lượt tải:140
Mạng xã hội
WEBSITE HỌC TẬP
Tracuu
thithudh2
logo vnmath
TIỆN ÍCH
 
HS
HS
Bảng xếp hạng thi đua tuần
Tên lớp Xếp hạng
12CB3 1
11CB1 2
11CB2 3
Xem chi tiết
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây
Chế độ giao diện đang hiển thị: Tự độngMáy Tính